top of page

פרק 1. מבוא ל BABOK

מאמר: מה זה BABOK Business Analysis Body Of Knowledge הינו סטנדרט בינלאומי לעוסקים בניתוח מערכות עסקיות . (העיקרון דומה ל PMBOK שהינו גוף...

פרק 1. מבוא ל BABOK

מאמר: מה זה BABOK Business Analysis Body Of Knowledge הינו סטנדרט בינלאומי לעוסקים בניתוח מערכות עסקיות . (העיקרון דומה ל PMBOK שהינו גוף...

פרק 1. מבוא ל BABOK

מאמר: מה זה BABOK Business Analysis Body Of Knowledge הינו סטנדרט בינלאומי לעוסקים בניתוח מערכות עסקיות . (העיקרון דומה ל PMBOK שהינו גוף...

פרק 2. תפיסות היסוד של הניתוח העסקי

מאמר: מושגי הליבה של הניתוח העסקי מושגי הליבה מהווים מסגרת תפיסתית לכל המבצעים משימות בתחום הניתוח העסקי , ללא קשר להיבט הכללי, התעשיה,...

פרק 2. תפיסות היסוד של הניתוח העסקי

מאמר: מושגי הליבה של הניתוח העסקי מושגי הליבה מהווים מסגרת תפיסתית לכל המבצעים משימות בתחום הניתוח העסקי , ללא קשר להיבט הכללי, התעשיה,...

פרק 2. תפיסות היסוד של הניתוח העסקי

מאמר: מושגי הליבה של הניתוח העסקי מושגי הליבה מהווים מסגרת תפיסתית לכל המבצעים משימות בתחום הניתוח העסקי , ללא קשר להיבט הכללי, התעשיה,...

פרק 3. תכנון ופיקוח

מאמר: תכנון גישת הניתוח מטרת משימה זו היא להפיק מסמך מתומצת בו תוגדר גישת הניתוח המיטבית שמתאימה לפרויקט הנוכחי. כיון שיש שוני רב בין...

פרק 3. תכנון ופיקוח

מאמר: תכנון גישת הניתוח מטרת משימה זו היא להפיק מסמך מתומצת בו תוגדר גישת הניתוח המיטבית שמתאימה לפרויקט הנוכחי. כיון שיש שוני רב בין...

פרק 3. תכנון ופיקוח

מאמר: תכנון גישת הניתוח מטרת משימה זו היא להפיק מסמך מתומצת בו תוגדר גישת הניתוח המיטבית שמתאימה לפרויקט הנוכחי. כיון שיש שוני רב בין...

פרק 4. גילוי ושיתוף פעולה

מאמר : הכנות לגילוי דרישות מטרת ההכנה לקראת גילוי הדרישות הינה להבין את תיחום המערכת, בחירת הטכניקות המתאימות ולתכנן את המשאבים והתיעוד...

פרק 4. גילוי ושיתוף פעולה

מאמר : הכנות לגילוי דרישות מטרת ההכנה לקראת גילוי הדרישות הינה להבין את תיחום המערכת, בחירת הטכניקות המתאימות ולתכנן את המשאבים והתיעוד...

פרק 4. גילוי ושיתוף פעולה

מאמר : הכנות לגילוי דרישות מטרת ההכנה לקראת גילוי הדרישות הינה להבין את תיחום המערכת, בחירת הטכניקות המתאימות ולתכנן את המשאבים והתיעוד...

פרק 5. ניהול מחזור חיים של דרישות

מאמר : בדיקת עקיבות לדרישות מטרת בדיקת עקיבות לדרישות היא להבטיח כי הדרישות והאפיון המפורט שנגזר מהן מותאמים זה לזה וכן לאפשר בכל שלב...

פרק 5. ניהול מחזור חיים של דרישות

מאמר : בדיקת עקיבות לדרישות מטרת בדיקת עקיבות לדרישות היא להבטיח כי הדרישות והאפיון המפורט שנגזר מהן מותאמים זה לזה וכן לאפשר בכל שלב...

פרק 5. ניהול מחזור חיים של דרישות

מאמר : בדיקת עקיבות לדרישות מטרת בדיקת עקיבות לדרישות היא להבטיח כי הדרישות והאפיון המפורט שנגזר מהן מותאמים זה לזה וכן לאפשר בכל שלב...

פרק 6. ניתוח האסטרטגיה

מאמר : ניתוח המצב הנוכחי מטרת ניתוח המצב הנוכחי היא להבין את הסיבות מדוע הארגון צריך לשנות היבט כלשהו של הפעילות הנוכחית ומה יושפע באופן...

פרק 6. ניתוח האסטרטגיה

מאמר : ניתוח המצב הנוכחי מטרת ניתוח המצב הנוכחי היא להבין את הסיבות מדוע הארגון צריך לשנות היבט כלשהו של הפעילות הנוכחית ומה יושפע באופן...

פרק 6. ניתוח האסטרטגיה

מאמר : ניתוח המצב הנוכחי מטרת ניתוח המצב הנוכחי היא להבין את הסיבות מדוע הארגון צריך לשנות היבט כלשהו של הפעילות הנוכחית ומה יושפע באופן...

פרק 7. ניתוח דרישות וכתיבת אפיון מפורט

מאמר : הגדרת ומידול דרישות המטרה של הגדרת ומידול הדרישות היא לנתח ולאפיין בצורה מפורטת את דרישות העל שסוכמו עם הלקוחות. האפיון המפורט שם...

פרק 8. הערכת הפתרון

מאמר אנגלית: Measure Solution Performance קרא עוד מאמר אנגלית: Analyze Performance Measures קרא עוד מאמר אנגלית: Assess Solution...

bottom of page