top of page

מושגי יסוד לחוקים עסקיים

מהו חוק עסקי כל עסק/ארגון מורכב מאוסף של תהליכים עסקיים בכל תהליך מתבצעות פעולות רגילות או ממוחשבות בכל פעולה מתקבלות החלטות על סמך...

מושגי יסוד לחוקים עסקיים

מהו חוק עסקי כל עסק/ארגון מורכב מאוסף של תהליכים עסקיים בכל תהליך מתבצעות פעולות רגילות או ממוחשבות בכל פעולה מתקבלות החלטות על סמך...

טכניקות להגדרת חוקים עסקיים

הסבר: ניהול קבועי המערכת על פי עקרון החוקים העסקיים יש לנהל את קבועי המערכת בטבלאות חיצוניות. האחריות לעדכון הטבלאות תהיה בידי מנהלן...

טכניקות להגדרת חוקים עסקיים

הסבר: ניהול קבועי המערכת על פי עקרון החוקים העסקיים יש לנהל את קבועי המערכת בטבלאות חיצוניות. האחריות לעדכון הטבלאות תהיה בידי מנהלן...

טבלאות החלטה

טבלאות החלטה יסודות טבלת החלטה מאפשרת להגדיר חוקים מורכבים בצורה שיטתית, מובנת ללקוח, קלה לתחזוקה, קלה לתכנות וקלה לבדיקות. בניסוח חופשי...

טבלאות החלטה

טבלאות החלטה יסודות טבלת החלטה מאפשרת להגדיר חוקים מורכבים בצורה שיטתית, מובנת ללקוח, קלה לתחזוקה, קלה לתכנות וקלה לבדיקות. בניסוח חופשי...

bottom of page