top of page

פרק 13 - ניהול בעלי עניין

מבוא: ניהול בעלי העניין בפרויקט כולל את התהליכים הנדרשים לזיהוי האנשים, הקבוצות או הארגונים שעשויים להשפיע או להיות מושפעים מהפרויקט,...

פרק 8-ניהול האיכות

ניהול האיכות בפרויקט כולל את התהליכים והפעילויות של הארגון המבצע, שקובעים את מדיניות האיכות, את מטרותיה ואת תחומי האחריות ,זאת כדי...

פרק 7-תהליכי ניהול העלות

7.0 מבוא לניהול העלות ניהול עלויות בפרויקט כולל את כל התהליכים שבאמצעותם אומדים, מתקצבים,ומבקרים עלויות ושמאפשרים להשלים את הפרויקט...

פרק 6-תהליכי ניהול זמן

6.0 מבוא לניהול זמן ניהול זמן בפרויקט כולל את התהליכים הנחוצים כדי לנהל את השלמת הפרויקט בזמן ניהול הזמן בפרויקט עוסק בפיתוח לוח זמנים...

פרק 5 - ניהול התכולה

5.0 מבוא לתכולה ניהול תכולת הפרויקט מורכב מהתהליכים הנחוצים כדי להבטיח, שהפרויקט כולל את כל העבודה הנדרשת לשם השלמתו המוצלחת  ורק אותה.​...

מבוא ל PMBOK

מאמר: גוף הידע בניהול פרויקטים מחבר: אורנה קמין קרא עוד סרטון אנגלית:Project Management Introduction - Chapter 1: PMP & PMBOK

bottom of page