top of page

היבטי ניהול

מהם היבטי ניהול ?

 

פרק זה מתמקד בהיבטים הניהוליים של שלב האפיון.

היבטים אלו כוללים בין השאר התייחסות למסמך הייזום והשפעתו על האפיון,

טכניקות עזר לביצוע שלב האפיון, מבנה מסמך האפיון.

להלן תרשים זרימה אופיני לביצוע השלבים השונים בתהליך האפיון

bottom of page