top of page

פרק 7-תהליכי ניהול העלות

עודכן: 29 במרץ 2020

7.0 מבוא לניהול העלות


 • ניהול עלויות בפרויקט כולל את כל התהליכים שבאמצעותם אומדים, מתקצבים,ומבקרים עלויות ושמאפשרים להשלים את הפרויקט במסגרת התקציב שאושר.

 • התהליכים העיקריים בניהול עלויות הם: תכנון ניהול עלויות,אומדן עלויות, תקצוב עלויות, בקרת עלויות.  לכל אחד מתהליכים אלו יש כלים ושיטות שונות.

 • תהליכים אלו משפיעים זה על זה ועל תהליכים בתחומי ידע אחרים

 • בפרויקטים עם תכולה מצומצמת ניתן להתייחס לאמידה וקביעת התקציב  כתהליך אחד.

 • במסגרת הכנת התוכנית לניהול הפרויקט יש ליצור תוכנית לניהול עלויות שקובעת את הצורה ואף קובעת תבחינים לתכנון, בנייה, לאמידה, לתקצוב ובקרה של עלויות הפרויקטסרטון אנגלית: Cost Management 5th Edition


7.1 תכנון ניהול העלות

תכנון ניהול העלות הוא תהליך של הגדרת כיצד יקבע אומדן לעלויות הפרויקט , תקצוב, ניהול, פיקוח ובקרה. היתרון העיקרי של  התהליך  הוא בכך שהוא מספק הדרכה וכיוון על איך עלויות הפרויקט ינוהלו בהצלחה לאורך כל הפרויקט. תהליך זה מבוצע פעם אחת או בנקודות מוגדרת מראש בפרויקט
תבנית אנגלית: Cost Management Template

קרא עוד


7.2 אמידת עלויות

 • אמידת עלויות הוא התהליך בו מכינים קירוב של המשאבים הכספיים שנחוצים כדי להשלים את פעילויות הפרויקט

 • אומדני עלות הם תחזיות המבוססות על  המידע הידוע בנקודת זמן נתונה

 • יש לקחת בחשבון את הסיכונים ואת ניתוח חלופות העלות, כדי להגיע לעלות המיטבית לפרויקט.

 • לעתים עדיף להשתמש ביחידות מידה של שעות עבודה על מנת לנטרל את השפעת התנודות בשערי המטבע

 • את אומדני העלות יש ללטש במהלך ביצוע הפרויקט, כדי לשקף את היחשפותם של פרטים חדשים

 • אומדים את עלויות כל המשאבים הנדרשים לפרויקט.

 • יש לתעד את כל הנחות היסוד שהובילו לכל אומדן

מאמר: COMPARISON OF TOP-DOWN AND BOTTOM-UP ESTIMATES

קרא עוד


סרטון אנגלית: Estimate Project Costs


סרטון אנגלית: Analogous Estimating v Parametric Estimating


סרטון אנגלית: Three Point Estimating
7.3 תקצוב


 • קביעת תקציב הוא התהליך בו צוברים את אומדני העלויות של פעילויות נפרדות או של חבילות עבודה ויוצרים תוכנית בסיסית מאושרת לעלויות

 • התוכנית כוללת את כל התקציבים שאושרו, אך לא את עתודות ההנהלה

 • ביצועי עלות הפרויקט ימדדו אל מול התקציב שאושר7.4 בקרת עלויות


 • בקרת עלויות היא התהליך בו עוקבים אחר מצב הפרויקט, כדי לעדכן את תקציב הפרויקט וכדי לנהל שינויים בתוכנית הבסיסית לעלויות

 • כדי לעדכן את התקציב יש לתעד את העלויות בפועל שהוצאו עד כה.

 • כל תוספת לתקציב שאושר יש לאשר בתהליך ביצוע בקרש שינויים משולבת

 • יש להשקיע חלק ניכר ממאמץ בקרת העלויות, בניתוח הקשר בין צריכת כספי הפרויקט לעבודה הפיסית שמבצעים בתמורה לכך.מאמר: שיטת הערך המזוכה לבקרת פרויקטים

קרא עוד


סרטון אנגלית: Basic EVM Part 1


סרטון אנגלית: Basic EVM Part 2


סרטון אנגלית: Basic EVM Part 3קהול פרויקט

קרא עודג

50 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page