top of page

חקר ישימות

הסבר: מה זה RFI

בקשה לקבלת מידע - Request for Information) RFI)

מטרת הליך RFI היא איסוף מידע (מספקים או קבלנים) ביחס למגוון נושאים ובעיקר באשר ליכולתם להיענות לצרכי המזמין ביחס להזמנת מוצרים/שירותים.

ההליך הוא בבחינת מיון ראשוני והכנה לשלבי העבודה שלאחר מכן ולכן פונה ד"כ לבסיס רחב של מציעים פוטנציאליים שאמורים להשתתף בשלב הבא.

הפורמט בו בנוי ה- RFI צריך לאפשר השוואה טכנית ומסחרית בין המציעים השונים ולספק למזמין הבנות ותובנות הן ביחס למציע והן ביחס ליכולתו למלא את צרכי המזמין ולעמוד בהתחייבויות הנדרשות.

בעניינים מורכבים יותר מהווה ה- RFI אבן דרך לקבלת החלטה מושכלת אצל המזמין באשר לדרכי הפעולה המומלצות ומתווה את האופציה הטובה ביותר לקבלת מענה לצרכי המזמין.

הליך RFI מהווה, אם כן, אחת מאבני דרך לתמחור המוצר/שירות/העבודה.

השלב המעשי בו יתקבלו הצעות המחיר הינו שלב ה- RFP.

דוגמאות ל RFI

דוגמא: בקשת מידע לניהול מערכת הדרכה

קרא עוד

דוגמא: RFI לניהול קהיליה באינטרנט

קרא עוד

בקשה להצעה RFP​

הסבר: מה זה RFP

  • בקשה המופנית לספקים פוטנציאליים

  • הבקשה מחייבת את הספק כולל הסעיף הכלכלי

  • אין הלקוח מתחייב לקבל כל הצעה

  • הבקשה כוללת התייחסות לנושאים הבאים

תאור הדרישות הפונקציונליות - מה המערכת העתידית אמורה לבצע

תאור הפתרון הלוגי - תצורה אפשרית של הפתרון כפי שמוגדרת ע”י הלקוח

תאור כמותי של כל סעיף במסמך הדרישות

קריטריונים ותנאי סף לקבלה או לפסילה

בקשה לקבלת התיאור הפתרון הפיסי איכויות / עלויות

מדריך: כיצד בונים RFP על פי נוהל מפתח

קרא עוד

דוגמא: בקשה להצעות RFP למערכת לניהול תורים והכוונת לקוחות

קרא עוד

דוגמא: פרק 0 למערכת ביקורת גבולות של רשות מנהל האוכלוסין

קרא עוד

ניתוח חלופות על פי נוהל מפתח

מדריך: ניתוח חלופות על פי נוהל מפתח

קרא עוד

מדריך: תיאור מפורט מהו מפ"ל

קרא עוד

דוגמא: מפ"ל לחברת כביש חוצה ישראל

קרא עוד

מה זה SOW

מאמר: תפקידו של ה SOW בפרויקט

קרא עוד

מדריך: הוראות מפורטות לכתיבת SOW

קרא עוד

מאמר: מה זה Benchmarking

ניתוח "Benchmarking "הנה טכניקה שיטתית של זיהוי נקודות חוזק וחולשה יחסיות של הארגון. הטכניקה נועדה להשוות תהליכים/תוצרים של הארגון לעומת חברות מובילות מקבילות או מתחרות בשוק. המטרה הינה לגלות כיצד חברות אחרות הגיעו לביצועים מצטיינים בתחום)ביצועי על(, על מנת לתכנן פרויקטים לשיפור התהליכים הפנימיים/תוצרים של הארגון אליו אנו משתייכים.

קרא עוד

סרטון אנגלית: How to Complete a SWOT Analysis

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page