top of page

פרק 10. טכניקות להבנת המהות העסקית של הארגון


לוח הישגים מאוזן

מאמר: לוח השגים מאוזן

לוח הישגים הוא כלי תכנון אסטרטגי וניהולי המשמש לאמוד את הביצועים הארגוניים מעבר למדדים הפיננסיים המסורתיים. הלוח הינו ממוקד תוצאות ומספק תצוגה מאוזנת של הארגון על ידי יישום התוכנית האסטרטגית כמסגרת פעילה של מטרות ומדדי ביצוע.

קרא עוד

מאמר: מדדים ומחווני ביצוע מרכזיים

מדד הוא רמה ניתנת לכימות של אינדיקטור/מחוון שארגון משתמש בו למדוד התקדמות. אינדיקטור מזהה מדד מספרי מסוים המייצג את מידת ההתקדמות לקראת השגת מטרה. מחוון ביצוע מרכזי )KPI )הוא מדד שמודד את ההתקדמות לקראת מטרה או מטרה אסטרטגית. הדיווח הוא תהליך שנועד ליידע את בעלי העניין על מחוונים בפורמטים מסוימים ובמרווחי זמן קבועים.

קרא עוד

מאמר אנגלית: Balanced Scorecard

קרא עוד

סרטון: מהי שיטת ה-Balanced Scorecard או סרגל הביצועים המאוזן

ניתוח יכולות עסקיות

מאמר: ניתוח יכולות עסקיות

ניתוח יכולת עסקית מתאר מה הארגון, או חלק של הארגון, מסוגל לעשות. יכולות עסקיות מתארות את היכולת של הארגון לפעול או לשנות משהו שעוזר להשיג מטרה עסקית או יעד. יכולות ניתן להעריך עבור ביצועים וסיכונים הקשורים בהם על מנת לזהות פערי ביצועים ספציפיים ותעדוף השקעות.

קרא עוד

מאמר אנגלית: Business Capability Analysis ב EA

קרא עוד

הצדקה עסקית

מאמר: הצדקה עסקית

הצדקה עסקית מציגה את הרציונל לביצוע שינוי. ההצדקה מוצגת לעתים קרובות במסמך רשמי, אך ניתן גם להציג באמצעות שיטות בלתי פורמליות. כמות הזמן והמשאבים שמשקיעים בהצדקה העסקית צריכה להיות מידתית לגודלו ולחשיבותו של הערך הפוטנציאלי שלו

קרא עוד

מאמר אנגלית: Business Cases ב EA

קרא עוד

תיעוד המודל העסקי

מאמר: תיעוד המודל העסקי

המודל העסקי יכול לשמש ככלי אבחון ותכנון לגבי אסטרטגיה ויוזמות.

האלמנטים השונים של התיעוד משמשים עדשה לתוך המצב הנוכחי של העסק, במיוחד לגבי

כמויות האנרגיה היחסית, הזמן והמשאבים שהארגון משקיע כיום בתחומים שונים.

ככלי תכנון וניטור, התיעוד יכול לשמש כקו מנחה ומסגרת להבנת תלויות פנימיות,

וסדרי עדיפויות בקרב קבוצות ויוזמות.

קרא עוד

מאמר אנגלית: Business Model Canvas ב EA

קרא עוד

ניתוח חוקים עסקיים

מאמר: ניתוח חוקים עסקיים

מדיניות עסקית הינן הוראות שמאפשרות פיקוח, השפעה, רגולציה על פעילויות של אנשים בארגון או הארגון עצמו. ניתן לבטא את המדיניות העסקית כאוסף של חוקים עסקיים..

קרא עוד

מאמר אנגלית: Business Rules Analysis ב EA

קרא עוד

כריית מידע

מאמר: כריית מידע

כריית מידע הוא תהליך אנליטי הבוחן כמויות גדולות של נתונים מנקודות מבט שונות ומסכם את הנתונים בצורה כזו שמתגלים דפוסים ויחסים שימושיים.

קרא עוד

מילון מונחים

מאמר: מילון מונחים

מילון מונחים משמש כדי לספק הבנה משותפת של מונחים המשמשים את בעלי העניין. מונח יכול להיות בעל משמעויות שונות עבור כל שני אנשים. רשימה של מונחים והגדרות מבוססות מספקת שפה משותפת שניתן להשתמש בה לתקשר ולהחליף רעיונות.

קרא עוד

ראיונות

מאמר: ראיונות

ראיון הוא גישה שיטתית שנועדה לגלות מידע לצורך ניתוח עסקי מידע מאדם או מקבוצת אנשים על ידי שיחה עם המרואיינים, שאלות רלוונטיות ותיעוד התשובות. הראיון יכול לשמש גם להקמת קשרים ובניית אמון בין BA לבין בעלי עניין על מנת להגדיל את מעורבות בעלי העניין או לבנות תמיכה לפתרון המוצע.

קרא עוד

מידול הארגון

מאמר: מידול הארגון

מודל ארגוני מגדיר כיצד בנוי ארגון או יחידה ארגונית. מטרת היחידה הארגונית היא להפגיש קבוצה של אנשים כדי להגשים מטרה משותפת. הקבוצה עשויה להיות מאורגנת כי אנשים חולקים אוסף של מיומנויות וידע או שהם משרתים ׁשּוק מסויים.

קרא עוד

מידול התיחום

מאמר: מידול התיחום

מודל התיחום מגדיר את גבולות ההשפעה של הפתרון המבוקש ומבהיר מהם האלמנטים בתוך התיחום וכמו כן מהם האלמנטים מחוץ לתיחום

קרא עוד

SWOT Analysis

מאמר: ניתוח SWOT

ניתוח SWOT הוא כלי פשוט אך יעיל המשמש להערכת חוזקות, חולשות, הזדמנויות של הארגון וכן איומים על הארגון, הן לתנאים פנימיים והן לתנאים חיצוניים.

קרא עוד

מאמר: ניתוח SWOT מורחב

קרא עוד

#BABOK #נקודותמבט

32 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page