top of page

ניהול דרישות

במה עוסק פרק הדרישות

פרק זה עוסק בטכניקות וכלים שמסייעים באיתור דרישות העל של הפרויקט וכן בשיטות התיעוד המקובלות.

דרישות אלו מהוות בסיס להמשך הניתוח המפורט.

הדרישות מתחלקות בעיקרן לדרישות פונקציונליות שמייצגות את ההיבט העסקי ולדרישות לא פונקציונליות שמייצגות את ההיבט הטכנולוגי.

bottom of page