הגדרת תהליכים

הגדרת התהליכים

פרק זה עוסק בטכניקות שמאפשרות למנתח המערכות לאפיין בצורה מפורטת את התהליכים באמצעות Use Cases  באופן שיהיה מימוש לכל הדרישות שהוגדרו בפרק הדרישות