top of page

הגדרת תהליכים

הגדרת התהליכים

פרק זה עוסק בטכניקות שמאפשרות למנתח המערכות לאפיין בצורה מפורטת את התהליכים באמצעות Use Cases  באופן שיהיה מימוש לכל הדרישות שהוגדרו בפרק הדרישות

bottom of page